Wat is arbeidsrecht en waar gaat dit over?

Wat is arbeidsrecht en waar gaat dit over?

Wat is arbeidsrecht en waar gaat dit recht over? Het arbeidsrecht bestaat uit talloze regels en wetten, maar uiteindelijk komt het erop neer dat de werkgever en werknemer wettelijk verplicht zijn om zich goed te gedragen ten opzichte van elkaar.

In het begin van de 20e eeuw konden de contractpartijen vrij de contractvoorwaarden bepalen. Het grote machtsverschil, dat vaak bestond tussen werkgever en werknemer in een industriële context, leidde tot grove misstanden. Geleidelijk aan werd de contractvrijheid van de partijen door wetgeving beperkt.

Het arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer en roept voor hen rechten en plichten in het leven. De wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht is omvangrijk en aan constante veranderingen onderhevig.

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht geldt het ontslagrecht, dat de bevoegdheid van werkgever en werknemer regelt de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde). In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd. Iedere rechtstak vormt een apart studieonderdeel in de rechtenopleiding aan de universiteit, maar met oog voor hun onderlinge samenhang.

Bron: Wikipedia

https://twitter.com/i/events/1479398183595823106